BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E


     Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 / podaje się do publicznej wiadomości informację, że z dniem 20.05.2009r. wszczyna się na wniosek Gminy Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego - Przebudowy drogi gminnej Kubra Przebudówka – Wagi w km 0+000 – 2+580,5 na działkach o nr 155,165 w Kubra Przebudówka i 76 Wagi.
     Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy w Przytułach , ul. Supska 10 w terminie od 20.05.2009 do 10.06.2009 r. w pokoju nr 4 w godz. 7.30 do 15.00.