BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227)

z a w i a d a m i a m

strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) w dniu 27 maja 2009 roku zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1854B Kubra Stara - Kubra Nowa w lokalizacji 0+000,00-1+262,75 na działce o nr ewidencyjnym 59, 100, 101, 184, 47, 182, 20/1, 19/1, 180,94 w obrębie miejscowości Kubra Stara - Kubra Nowa, gm. Przytuły.
     Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Przytułach, pok. nr 4 w godzinach 7.30 – 15.30. w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.      Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytułach, wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, przesłanie sołtysom wsi Kubra Stara i Kubra Nowa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.
     Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Data powstania: środa, 27 maj 2009 07:54
Data opublikowania: czwartek, 28 maj 2009 07:55
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1688 razy