BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, póz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 póz. 1227)

i n f o r m u j ę

o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1854B Kubra Stara - Kubra Nowa w lokalizacji 0+000,00-1+262,75.      Decyzja została wydana na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.
     Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20. Zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 póz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
     Wyznacza się stronom postępowania termin 14 dni, licząc od dnia podania powyższej informacji do publicznej wiadomości, na zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Starosty Łomżyńskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łomży, w Urzędzie Gminy w Przytułach ul. Supska 10, pok. nr 4 w godzinach 7.30 - 15. 30.
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przytułach, wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu, przesłane sołtysom wsi Kubra Stara i Kubra Nowa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń .
     Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia
Data powstania: środa, 10 cze 2009 15:16
Data opublikowania: poniedziałek, 15 cze 2009 15:17
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1793 razy