BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

w sprawie zwołania XXXIII Sesji Rady Gminy Przytuły .

     Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz. 984 Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r. nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz.1203 , Nr 214,poz.1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Nr17, poz. 128, Nr 181,poz.1337; z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173,poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111,Nr 223, poz. 1458: z 2009 r. Nr 52,poz. 420/

postanawiam :

 1. Zwołać XXXII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 12 marca 2010 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10,00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy Przytuły ,ul. Supska 10.
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  • Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  • Zapoznanie z porządkiem dziennym.
  • Przyjęcie protokółów z poprzednich Sesji.
  • Informacja Wójta Gminy o działalności między Sesjami.
  • Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
  • Omówienie spraw związanych z inwestycjami na drogach powiatowych.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok”.
  • Przedstawienie sprawozdania z działalności GOPS w Przytułach za 2009 rok
  • Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego , leśnego i od nieruchomości.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły oraz sposobie postępowania z tymi zwierzętami.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42, ust. 3 karty Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Przytuły.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia/ zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2011 rok.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
  • Sprawy bieżące gminy.
  • Zamknięcie obrad Sesji.
Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Kazimierz Barłowski
Data powstania: środa, 3 mar 2010 14:57
Data opublikowania: środa, 3 mar 2010 14:58
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1713 razy