BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

w sprawie zwołania XXXV Sesji Rady Gminy Przytuły .

     Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220, Nr 62,poz.558,Nr 113,poz. 984 Nr 153,poz.1271,Nr 214,poz.1806, z 2003 r. nr 80,poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,poz. 1055,Nr 116,poz.1203 , Nr 214,poz.1806; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Nr17, poz. 128, Nr 181,poz.1337; z 2007 r. Nr 48,poz. 327, Nr 138,poz. 974, Nr 173,poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,poz. 1111,Nr 223, poz. 1458: z 2009 r. Nr 52,poz. 420./

postanawiam :

 1. Zwołać XXXV Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 30 kwietnia 2010 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy Przytuły, ul Supska 10 ( sala narad ) .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  • Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  • Zapoznanie z porządkiem dziennym.
  • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  • Informacja Wójta Gminy o działalności między Sesjami.
  • Interpelacje i zapytania Radnych – odpowiedzi.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Przytuły oraz zapewnienia im opieki.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania komisji mieszkaniowej do spraw zasobów mieszkaniowych Gminy Przytuły.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody .
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację w 2010 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przytułach projektu systemowego pod nazwą „ Zdrowa rodzina- spokojne dzieciństwo” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.1 „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej „.
  • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
        – wystąpienie Wójta Gminy
   • zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
   • przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
  • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
  • Sprawy bieżące gminy.
  • Zamknięcie obrad Sesji.
     Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.

Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Kazimierz Barłowski
Data powstania: piątek, 23 kwi 2010 10:17
Data opublikowania: piątek, 23 kwi 2010 10:20
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1663 razy