BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 16 marca 2011 roku

w sprawie zwołania VII Sesji Rady Gminy Przytuły .

     Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz. 1591z późn. zmianami /./

postanawiam :

 1. Zwołać VII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 28 marca 2011 r. roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy w Przytułach ul. Lipowa 1 .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Zapoznanie z porządkiem dziennym.
  3. Wystąpienie Wójta Gminy Przytuły Pana Stanisława Michałowskiego .
  4. Przywitanie nowo wybranych sołtysów .
  5. Przedstawienie Kierownika Powiatowego Zespołu Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łomży Pana Janusza Chrostowskiego
  6. Wystąpienie Wojewody Podlaskiego Pana Macieja Żywno , Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Jarosława Dworzańskiego oraz Wicemarszałka Pana Jacka Piorunka.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:
    1) ustalenia „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok”.
    2) zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
    3) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
    4) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Przytuły.
    5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
    6) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
  9. Sprawy bieżące gminy.
  10. Zamknięcie obrad Sesji.
     Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.      Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy gminy.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski
Data powstania: czwartek, 17 mar 2011 13:11
Data opublikowania: czwartek, 17 mar 2011 13:15
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1838 razy