BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 13 stycznia 2014 roku

w sprawie zwołania XXIX Sesji Rady Gminy Przytuły .

      Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku ,poz. 594 /

postanawiam :

 1. Zwołać XXIX Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 23 stycznia 2014 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10 .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok, z realizacji programu przemocy w rodzinie, oraz przedstawienie bilansu potrzeb na 2014 rok.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   • ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok”.
   • zarządzenia wyborów organów samorządów mieszkańców wsi Trzaski .
   • zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2014 rok.
   • zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
   • zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów na 2014 rok.
   • uchwalenia budżetu Gminy Przytuły na 2014 rok
   • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Przytuły na lata 2014-2020.
   • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu na dofinansowanie zadania pn. „ Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1874 B we wsi Supy”.
  8. Sprawy bieżące gminy.
  9. Zamknięcie obrad Sesji.

     Spotkanie opłatkowe.
Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski

     Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy Gminy.
Data powstania: poniedziałek, 13 sty 2014 15:23
Data opublikowania: piątek, 17 sty 2014 15:25
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1329 razy