BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 16 czerwca 2014 roku

w sprawie zwołania XXXII Sesji Rady Gminy Przytuły .

     Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku ,poz. 594 z póź. zm. /

postanawiam :

 1. Zwołać XXXII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 30 czerwca 2014 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 9.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10 .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   • wygaśnięcia mandatu Radnego Gminy Przytuły.
   • tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42, ust. 3 - Karty Nauczyciela.
   • ustalenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przytuły
   • zmian w budżecie gminy na 2014 rok .
  7. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
   • wystąpienie Wójta Gminy
   • zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
   • przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
   • przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
  8. Sprawy bieżące gminy.
  9. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski

     Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy Gminy.
Data powstania: poniedziałek, 23 cze 2014 08:51
Data opublikowania: poniedziałek, 23 cze 2014 09:06
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1365 razy