BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 01 października 2014 roku

w sprawie zwołania XXXVI Sesji Rady Gminy Przytuły .

      Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku ,poz. 594 z póź. zm. /

postanawiam :

 1. Zwołać XXXVI Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 16 października 2014 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku Urzędu Gminy w Przytułach, ul. Supska 10 .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  6. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   • określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły.
   • przyjęcia do realizacji w 2015 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz wymienionymi w art. 3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.
   • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły.
   • zmieniająca uchwałę w sprawie: podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
   • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2020 .
   • zmian w budżecie gminy na 2014 rok.
  8. Sprawy bieżące gminy.
  9. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Korytkowski

     Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy Gminy.
Data powstania: środa, 1 paź 2014 21:47
Data opublikowania: niedziela, 5 paź 2014 21:48
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1310 razy