BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

w sprawie zwołania IV Sesji Rady Gminy Przytuły .

      Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku ,poz. 594 z póź. zm. /

postanawiam :

 1. Zwołać IV Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 19 lutego 2015 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy gminnej w Przytułach, ul. Lipowa 1 .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami.
  5. Interpelacje i zapytania radnych - odpowiedzi.
  6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.
  7. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach za 2014 r. oraz bilans potrzeb Ośrodka na 2015 rok.
  8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Przytuły za rok 2014 .
  9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
   • zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2015 rok.
   • zarządzenia wyborów organów samorządu mieszkańców wsi.
   • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Przytuły w 2015 roku.
   • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.
   • wyrażenia (nie wyrażenia) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2016.
   • zmian w budżecie gminy na 2015 rok .
  10. Sprawy bieżące gminy.
  11. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Zakrzewski

     Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy Gminy.
Data powstania: poniedziałek, 9 lut 2015 15:13
Data opublikowania: poniedziałek, 9 lut 2015 15:15
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1353 razy