BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 17 czerwca 2015 roku

w sprawie zwołania VI Sesji Rady Gminy Przytuły .

      Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku ,poz. 594 z póź. zm. /

postanawiam :

 1. Zwołać VI Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 29 czerwca 2015 roku.
 2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 9.00.
 3. Rada Gminy obradować będzie w budynku urzędu gminy w Przytułach, ul. Supska 10 .
 4. Zaproponować następujący porządek dzienny.
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego.
  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
  4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .
  5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.
  6. Informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników.
  7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
   • zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w pracach Rady i jej organów oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
   • zasad otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów.
   • c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
   • ustalenia cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Przytuły,
   • dopłat do taryf za dostawę wody oraz udzielenia dotacji przedmiotowej dla gospodarstw domowych i pozostałych odbiorców zasilanych z wodociągu wiejskiego na terenie Gminy Przytuły.
   • zmian w budżecie gminy na 2015 rok .
   • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2020 .
  8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.
   – wystąpienie Wójta Gminy
   • zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
   • przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
   • przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły z tytułu wykonania za 2014 rok.
  9. Sprawy bieżące gminy.
  10. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Przytuły
(-)Krzysztof Zakrzewski

     Do wiadomości:
 1. Mieszkańcy Gminy.
Data powstania: wtorek, 23 cze 2015 09:36
Data opublikowania: wtorek, 23 cze 2015 09:40
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1209 razy