BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły z dnia 6 czerwca 2016 roku

w sprawie zwołania XIII Sesji Rady Gminy Przytuły .

Na podstawie art. 20,ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 roku ,poz. 446 / 

obwieszczam  :

1. Zwołać XIII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień  16 czerwca  2016  roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie  się o godz. 9.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy  w Przytułach, ul. Lipowa  1  .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.                                                                                                

      1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

      2. Przyjęcie  porządku dziennego.

      3. Złożenie sprawozdania przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Przytułach . Wręczenie zaświadczenia o wyborze   na Radnego

       4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Radnego.

       5. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

       6. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

       7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

       a)  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych

       b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od  właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przytuły.

      c)uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytuły,

      d) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Przytuły. 

      e) zarządzenia  wyborów organów samorządów mieszkańców wsi  Mieczki i Mroczki.

      f) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

      g) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu

      h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2020

      i) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

        8. Przedstawienie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy za  2015 rok.

–  wystąpienie Wójta Gminy

        a) zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej ,

       b) przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.

      c) przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy Przytuły z tytułu wykonania budżetu  za 2015  rok.

9. Sprawy bieżące gminy.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1.  Mieszkańcy gminy. 
 

                                                                    Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data powstania: czwartek, 9 cze 2016 10:27
Data opublikowania: czwartek, 9 cze 2016 10:31
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1214 razy