BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie zwołania XV Sesji Rady Gminy Przytuły .

Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 roku ,poz. 446 /

obwieszczam :

1. Zwołać XV Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 28 listopada 2016 roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy w Przytułach, ul. Lipowa 1 .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.                                                                                               

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Informacja Wójta o działalności między sesjami .

4. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

           a) obniżenia średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego w 2017 roku na obszarze gminy Przytuły.

             b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

             c) stawek podatku od środków transportowych.

             d) przyjęcia do realizacji w 2017 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

             e) uchylenie uchwały nr XIV/94/2016 Rady Gminy Przytuły z dnia 29 września 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

6. Sprawy bieżące gminy.

7. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Do wiadomości:

1.  Mieszkańcy gminy. 
 

                                                                    Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data powstania: piątek, 18 lis 2016 13:15
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2016 13:17
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1126 razy