BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 16 marca 2017 roku
w sprawie zwołania XVIII Sesji Rady Gminy Przytuły .

              Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 roku ,poz. 446, z późn. zm. /

obwieszczam :

1. Zwołać XVIII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 30 marca 2017 roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 9.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy w Przytułach, ul. Lipowa 1 .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.                                                                                               

Przewidywany porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

4. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

5. Ocena zasobów pomocy społecznej .

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

b) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

c)wyrażenia stanowiska,

d) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

e) określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Przytuły dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania poszczególnym kryteriom liczby punktów.

f) określenia kryteriów, dokumentów potwierdzających ich spełnienie oraz przyznania liczby punktów poszczególnym kryteriom obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych punktów przedszkolnych , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Przytuły jest organem prowadzącym.

g) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia publicznych placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych w innej formie niż przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne.

h) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przytuły na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.

i) wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2018 roku.

j) zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

7. Sprawy bieżące gminy.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

Do wiadomości:

1.  Mieszkańcy gminy. 
 

                                                                    Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data powstania: środa, 22 mar 2017 10:12
Data opublikowania: środa, 22 mar 2017 10:16
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1052 razy