BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 22 stycznia 2018 roku
w sprawie zwołania XXII Sesji Rady Gminy Przytuły .

Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 roku ,poz. 1875, z późn. zm. /

obwieszczam :

1. Zwołać XXIII Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 1 luty 2018 roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy w Przytułach, ul. Lipowa 1 .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.                                                                                               

 

Przewidywany porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

4. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

5. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przytułach  za 2017 r. oraz
   bilans potrzeb na 2018 r.

6.Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 r. oraz potrzeby
   związane z realizacją zadań.

7.  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
     Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

b) przyjęcia do realizacji w 2018 roku Programu współpracy Gminy Przytuły z organizacjami
       pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
       r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Przytuły na 2018 rok.

d) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

e) zatwierdzenia planu pracy Komisji rozwoju gospodarczego , budżetu i finansów na 2018 rok.

f)   zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych

g) wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
     fundusz sołecki w roku. 2019.

9. Sprawy bieżące gminy.

10. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data powstania: środa, 24 sty 2018 15:28
Data opublikowania: środa, 24 sty 2018 15:30
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1016 razy