BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego Rady Gminy Przytuły

z dnia 12 marca 2018 roku
w sprawie zwołania XXIV Sesji Rady Gminy Przytuły .

Na podstawie art. 20,ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2017 roku ,poz. 1875, z późn. zm. /

obwieszczam :

1. Zwołać XXIV Sesję Rady Gminy Przytuły na dzień 26 marca 2018 roku.

2. Otwarcie Sesji odbędzie się o godz. 10.00.

3. Rada Gminy obradować będzie w budynku świetlicy w Przytułach, ul. Lipowa 1 .

4. Zaproponować następujący porządek dzienny.                                                                                               

Przewidywany porządek dzienny :

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Przyjęcie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad sesji.

4. Informacja Wójta o działalności miedzy sesjami .

5. Interpelacje i zapytania radnych – odpowiedzi.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a )zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok”

b) ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla psychologów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych

c) zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Przytuły,

d) podziału Gminy Przytuły na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczbyradnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

e) podziału Gminy Przytuły na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

f) przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Przytuły w 2018 roku,

g)  zmian w WieloletniejPrognozy Finansowej Przytuły na   lata 2018-2021

h)   zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

7. Sprawy bieżące gminy.

8. Zamknięcie obrad Sesji.

 

Do wiadomości:

1. Mieszkańcy gminy. 
                                                                    

Przewodniczący

Rady Gminy Przytuły

(-) Krzysztof Zakrzewski

Data powstania: piątek, 16 mar 2018 15:10
Data opublikowania: piątek, 16 mar 2018 15:13
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 991 razy