BIP Gminy Przytuły

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły”
GI.271.6.2018

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) gmina Przytuły przekazuje wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia do zapytań złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Zamawiający w opisie przedmiotu określił, że wymaga, aby grupa pompowa posiadała nietypowe parametry charakteryzujące jednego producenta. Tak określony zapis stanowi jawne ograniczenie konkurencji. Zaznaczyć należy, że zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w których zainstalowano kilkanaście tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o grupy pompowe z poniższymi parametrami, które zrealizują wymagania Zamawiającego:

- manometr 0-6 bar

- termometr 0-160stC

- rotametr 2-12l

- wysokość podnoszenia pompy 7,5m

- współczynniku efektywności EEI ≤ 0,20

- zawory zwrotne, odcinające

- zawór bezpieczeństwa ½”

- przyłącz GZ ¾’’

- napięcie zasilania ~230 V / 50 Hz

- termoizolacyjna obudowa

- długość montażowa pompy

- sterowanie sygnałem PWM

Z uwagi na to, że obecny zapisy w powyższym zakresie powoduje ograniczenie uczciwej konkurencji i tym samym naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wnosimy o potwierdzenie, że dopuszcza się do zastosowania grupy solarne z wyżej wymienionymi parametrami.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów w zakresie minimalnych wymagań technicznych dla grupy pompowej. Określone parametry techniczne w żaden sposób nie ograniczają konkurencji a zaproponowane przez Wykonawcę zapisy nie określają podstawowych parametrów grupy pompowej jak choćby regulację wysokości podnoszenia natomiast wprowadza inne ograniczenia nie mające znaczenia funkcjonalnego jak choćby długość montażowa pompy.

Pytanie nr 2

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza czujnik nasłonecznienia rozumiany jako czujnik temperatury w kolektorze, który bierze bezpośredni udział w sterowaniu praca instalacji przez regulator.

Odpowiedź

Zamawiającego dopuszcza czujnik nasłonecznienia rozumiany jako czujnik  temperatury  w kolektorze, który bierze bezpośredni udział w sterowaniu praca instalacji przez regulator.  

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania zbiorniki posiadające przyłącza gwintowane zamiast kołnierzowych i spełniające równocześnie pozostałe wymagania minimalne dotyczące zbiorników opisane w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zbiornika z przyłączami gwintowanymi i kołnierzowymi.

Pytanie nr 4

Zwracamy uwagę Zamawiającego na błędne określenie jednostki przy wymaganiach dotyczących mocy. Wnosimy o poprawę z „W/m2” na „W”.

Odpowiedź

Zamawiający pozostawia jednostki bez zmian.

Pytanie nr 5

Prosimy o dopuszczenie kolektora o sprawności optycznej względem powierzchni apertury η0 nie mniejszej niż 75% oraz o współczynniku nieliniowych strat ciepła a2 względem powierzchni apertury równego 0,0095 W/m2K2 przy założeniu, że moc kolektorów dla poszczególnych zestawów Użytkowego jest spełniona.

Odpowiedź

Zamawiający opisał minimalne parametry techniczne kolektorów słonecznych oraz dopuścił określoną W SIWZ odchyłką dotyczącą sprawności optycznej i współczynnika strat ciepła. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga przygotowania symulacji według standardowych założeń, z których to symulacji ma wynikać co najmniej osiągniecie takiego samego pokrycia zapotrzebowania jak określone w załączonych symulacjach. Jeżeli jednak, Zamawiający wymaga przygotowania symulacji dla identycznych warunków wówczas prosimy o podanie szczegółowych założeń przyjętych do załączonych symulacji między innymi uszczegółowionych danych klimatycznych (temperatura, nasłonecznienie).

Odpowiedź

Zamawiający wymaga przygotowania symulacji dla standardowych założeń. Zamawiający nie posiada danych dotyczących szczególnych warunków klimatycznych dla obszaru Gminy Przytuły.  

Pytanie nr 7

Prosimy o dopuszczenie odchyłki 5% w stosunku do maksymalnej wysokości zbiornika określonej w SIWZ.

Odpowiedź

Zamawiający określił maksymalną wysokość zbiornika CWU i zapisów tych nie zmienia.

W związku z powyższym, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Wójt Gminy Przytuły

(-) Kazimierz Ramotowski

 

Data powstania: piątek, 20 kwi 2018 14:58
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2018 15:05
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 430 razy