BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

GI.271.9.2018

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

1. Przedmiot zamówienia: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przytułach”

2. Data otwarcia ofert:  08.06.2018r.

3. Godzina otwarcia ofert: 10:10

4. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 521.050,81zł brutto.

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Okres gwarancji

1

Zakład Remontowo – Budowlany

Ryszard Łachacz

Zaruzie 14A

18-413 Miastkowo

397 524,76zł

60 miesięcy

2

Zakład Remontowo – Budowlany

Mgr Sylwester Zawadzki

Ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12

18-400 Łomża

449 500,03zł

60 miesięcy

3

PHU Kuligowski Krzysztof

Ul. Boczna 1

18-400 Łomża

499 376,74zł

60 miesięcy

4

JL Jarosław Lewiarz Sp. z o.o.

Ul. Forteczna 27

18-421 Piątnica

755 369,51zł

60 miesięcy

Uwaga: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz z e złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: piątek, 8 cze 2018 15:20
Data opublikowania: piątek, 8 cze 2018 15:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 556 razy