BIP Gminy Przytuły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Gmina Przytuły: Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak

Nazwa projektu lub programu Poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Działanie: ,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 556291-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Przytuły,

Krajowy numer identyfikacyjny 4506699800

ul. Supska 10,

18423 Przytuły,

woj. podlaskie,

państwo Polska,

tel. 862 177 013,

e-mail inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl,

faks 862 177 013.

Adres strony internetowej (url): http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w miejscowości Wilamowo

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): GI.271.8.2018

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku usługowego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Wilamowie o pow. 161,20m2 wraz z niezbędną infrastrukturą do funkcjonowania budynku

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45212000-6, 45320000-6, 45331100-7 SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 265260.65

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: ROB-BUD Robert Krasiński Email wykonawcy: Adres pocztowy: Tarachy 5 Kod pocztowy: 19-230 Miejscowość: Szczuczyn Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 446104.81

Oferta z najniższą ceną/kosztem 446104.81

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 572000.07

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

V.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2018 15:47
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2018 15:57
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 398 razy