BIP Gminy Przytuły

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 509758-N-2019 z dnia 2019-02-01 r. pod tytułem: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły”

Na podstawie art. 92 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: MPO Spółka z o.o. z siedzibą 15-950 Białystok. ul. 42 Pułku Piechoty 48.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena

Punktacja przyznana w kryterium: termin płatności

Łączna punktacja

1

MPO Spółka z o.o. z siedzibą 15-950 Białystok. ul. 42 Pułku Piechoty 48.

60

40

100

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez Wykonawcę MPO Spółka z o.o. spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Data powstania: wtorek, 12 mar 2019 15:31
Data opublikowania: wtorek, 12 mar 2019 15:32
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 145 razy