BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 632603-N-2019 z dnia 2019-12-05 r. pod tytułem: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Przytuły w 2020r.”

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) dalej jako Pzp Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

MPO Sp. z o.o. 15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48

2. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w warunkach zamówienia.

 

3. Liczna złożonych ofert w postępowaniu: 1

 

4. Złożonym ofertom przyznano następująca punktację:

 

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin płatności faktury

Łączna punktacja

1

MPO Spółka z o.o.

15-950 Białystok

ul. 42 Pułku Piechoty 48

242 463,24 zł

30 dni

100

 

5. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

6. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.

7. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie i miejscu wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp.

Data powstania: środa, 8 sty 2020 12:07
Data opublikowania: środa, 8 sty 2020 12:09
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 122 razy