BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 535082-N-2020 z dnia 2020-04-28 r. pod tytułem: „Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW2A i likwidacji otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły.”

 

  1. Data otwarcia ofert: 14.05.2020 r.
  2. Godzina otwarcia ofert: 10:10
  3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 394.765,49 zł brutto.
  4. Zestawienie ofert:

<td ">16.09.2020r.30 dni

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto

Termin wykonania /

Termin płatności

Okres gwarancji

1

„STUDBUD” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior

Huta Strzelce 25

86-320 Łasin

245.998,77 zł

16.09.2020r.

30 dni

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Geologiczne „TRAP” Kazimierz Figarski

Porosły-Kolonia 41B

16-070 Choroszcz

308.238,00 zł

16.09.2020r.

30 dni

60 miesięcy

3

Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Inżynieryjnych „MALISZEWSKI” Kazimierz Maliszewski

Ul. Malinowa 1

15-803 Białystok

308.557,80 zł

16.09.2020r.

30 dni

60 miesięcy

 

Uwaga: Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: czwartek, 14 maj 2020 14:54
Data opublikowania: czwartek, 14 maj 2020 15:00
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 246 razy