BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 535082-N-2020 z dnia 2020-04-28 r. pod tytułem: „Wykonanie otworu rozpoznawczo - eksploatacyjnego SW2A i likwidacji otworu studziennego SW2 na terenie stacji wodociągowej położonej na gruntach miejscowości Nowa Kubra, gm. Przytuły.”
  1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) dalej jako Pzp Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Geologiczne „TRAP” Kazimierz Figarski, Porosły-Kolonia 41B, 16-070 Choroszcz.

 

  1. Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzymała największą liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem opisanym w warunkach zamówienia.

 

  1. Liczna złożonych ofert w postępowaniu: 3

 

  1. Złożonym ofertom przyznano następująca punktację:

 

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Oferowana cena brutto / liczba uzyskanych punktów

Okres gwarancji / liczba uzyskanych punktów

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Geologiczne „TRAP” Kazimierz Figarski

Porosły-Kolonia 41B

16-070 Choroszcz

308.238,00 zł

60

60 miesięcy

40

100

2

Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno-Inżynieryjnych „MALISZEWSKI” Kazimierz Maliszewski

Ul. Malinowa 1

15-803 Białystok

308.557,80 zł

59,94

60 miesięcy

40

99,94

 

  1. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.
  2. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 Pzp Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta złożona przez „STUDBUD” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior ,Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy.

Uzasadnienie: Dnia 19.05.2020 r. zgodnie z art. 90 ust. 1 i 1a pkt 1) ustawy Wykonawca został wezwany do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia  dowodów,  dotyczących  wyliczenia ceny ofertowej, która jest niższa o 30% od wartości zamówienia. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca oświadczył, że nie doszacował ceny wynikającej z załączonych dokumentów przetargowych. W związku z powyższym  oferta została odrzucona.

  1. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie i miejscu wcześniej uzgodnionym z Wykonawcą po dopełnieniu wszelkich formalności zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Data powstania: poniedziałek, 1 cze 2020 15:19
Data opublikowania: poniedziałek, 1 cze 2020 15:22
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 98 razy