BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 574221-N-2020 z dnia 2020-08-13 r. pod tytułem: „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 104641B w miejscowości Wilamowo”

Publikowana na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z póź. zm.)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 574221-N-2020 z dnia 2020-08-13 r. pod tytułem: „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Nr 104641B w miejscowości Wilamowo”

 

  1. Data otwarcia ofert: 28.08.2020 r.
  2. Godzina otwarcia ofert: 10:10
  3. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 977 684,39 zł brutto.
  4. Zestawienie ofert:

L.p.

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (firma adres)

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

BIK – PROJEKT Sp. z o.o. 

ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

575 763,20 zł

01.12.2021r.

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo

610 425,53 zł

01.12.2021r.

60 miesięcy

3

Drogi Mazowieckie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

ul. Powstańców 15/8, 07-410 Ostrołęka

 

617 460,00 zł

01.12.2021r.

60 miesięcy

4

KONSORCJUM

Lider: MOBILDROG Sp. z o.o.

Ul. Lipowa 12/21, 15-427 Białystok

Partner: STANPOL Paweł Przestrzelski Sp. k.

Ul. Makowa 28, 18-400 Łomża

Partner: ARTPOL Sp. z o.o.

Wola Wodyńska 77, 08-117 Wodynie

644 002,70 zł

01.12.2021r.

60 miesięcy

5

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

830 270,15 zł

01.12.2021r.

60 miesięcy

 

Uwaga: Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu – Załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Data powstania: piątek, 28 sie 2020 15:24
Data opublikowania: piątek, 28 sie 2020 15:27
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 212 razy