BIP Gminy Przytuły

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 114135 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 100261 - 2016 data 23.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, woj. podlaskie, tel. 86 2177013, fax. 86 2177013.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 - 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60) obejmująca następujące roboty: 1)Roboty pomiarowe w terenie równinnym. Obmiar: w km 0+000 - 0+996,5: 0,996 km razem: 0,996 km. 2)Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Obmiar w km 2x3,5x2 = 14 m2. 3)Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odł. 1km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą. Obmiar: 9x2x1 x 2 = 36 m3. 4)Mechaniczne wykonywane koryta na poszerzeniach w gruncie kat. II-IV , głębokość koryta 20cm. Obmiar: zgodnie z wykazem zjazdów : 97,1+125,3 = 222,4 m2. 5)Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych obmiar: jak w pozycji 11 przedmiaru robót. 6)Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Obmiar: 125,3 m2. 7)Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm obmiar: 97,1. 8)Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odł. 5km , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm obmiar: 996,5x3,6 + 21,3 + 20 + 125,3 = 3754 m2. 9)Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5km , grub. w-wy po zagęszczeniu 4cm KR1 obmiar: 996,5x3,5 + 21,3 + 20 + 125,3 = 3654,3 m2. 10)Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Obmiar: 97,1 m2. 11)Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie. Obmiar: [996,5x2]x0,08 = 159,4 m3. 12)Ułożenie przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur HDPE o średnicy 400 mm (pod zjazdami). Obmiar: 9x6m = 54m. 13)Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20*30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C10/12 (B-10) - (opuszczenie krawężnika na zjazdach). Obmiar: 54 m. 14)Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Obmiar: zgodnie z wykazem zjazdów: 86,5 m..
  • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przytuły Las w km 0+000 - 0+996,5 (działki nr 58, 59, 60) obejmująca następujące roboty: 1)Roboty pomiarowe w terenie równinnym. Obmiar: w km 0+000 - 0+996,5: 0,996 km razem: 0,996 km. 2)Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm. Obmiar w km 2x3,5x2 = 14 m2. 3)Roboty ziemne wykopy wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,6m3 w gruncie kat. I-V. Obmiar: 9x2x1x2=36m3 4)Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-IV z transportem urobku na nasyp samochodami na odł. 1km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą. Obmiar: 9x2x1 x 2 = 36 m3. 5)Mechaniczne wykonywane koryta na poszerzeniach w gruncie kat. II-IV , głębokość koryta 20cm. Obmiar: zgodnie z wykazem zjazdów : 97,1+125,3 = 222,4 m2. 6)Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych obmiar: jak w pozycji 11 przedmiaru robót. 7)Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową. 8)Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. Obmiar: 125,3 m2. 9)Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm obmiar: 97,1. 10)Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 11)Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odł. 5km , grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm obmiar: 996,5x3,6 + 21,3 + 20 + 125,3 = 3754 m2. 12)Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej dowożonej z odl. 5km , grub. w-wy po zagęszczeniu 4cm KR1 obmiar: 996,5x3,5 + 21,3 + 20 + 125,3 = 3654,3 m2. 13)Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (kolorowej) grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Obmiar: 97,1 m2. 14)Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki mechanicznie. Obmiar: [996,5x2]x0,08 = 159,4 m3. 15)Ułożenie przepustów drogowych rurowych jednootworowych z rur HDPE o średnicy 400 mm (pod zjazdami). Obmiar: 9x6m = 54m. 16)Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20*30cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C10/12 (B-10) - (opuszczenie krawężnika na zjazdach). Obmiar: 54 m. 17)Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30*8cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. Obmiar: zgodnie z wykazem zjazdów: 86,5 m. 18) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 1 lip 2016 10:27
Data opublikowania: piątek, 1 lip 2016 10:45
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 1414 razy