BIP Gminy Przytuły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Przytuły: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B
Numer ogłoszenia: 188455 - 2016; data zamieszczenia: 25.08.2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przytuły, ul. Supska 10, 18-423 Przytuły, woj. podlaskie, tel. 86 2177013, faks 86 2177013.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR104646B PRZEZ WIEŚ BORAWSKIE, GMINA PRZYTUŁY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1833B I DROGĄ GMINNĄ NR 104622B.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : 1)Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr104646B przez wieś Borawskie wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1833B i drogą gminną nr 104622B, 2)Budowa elektroenergetycznych kablowych linii nn 0,4kV w miejscowości Borawskie kolidujących z przebudowywaną drogą gminną we wsi Borawskie, 3)Wykonanie drenażu wzdłuż drogi gminnej, 4)Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.90-7, 45.23.31.20-6, 45.11.13.00-1, 45.11.12.00-0, 44.13.20.00-4, 45.11.12.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich podziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii z zakresu: budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe UNIDROG Sp. z o.o., Ul. Robotnicza 4, 19-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 988307,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 814694,94

  • Oferta z najniższą ceną: 814694,94 / Oferta z najwyższą ceną: 865274,12

  • Waluta: PLN .

 

Data powstania: czwartek, 25 sie 2016 14:05
Data opublikowania: czwartek, 25 sie 2016 14:12
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 567 razy