BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 42423 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 40349
Data: 09/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Przytuły, Krajowy numer identyfikacyjny 45066998000000, ul. ul. Supska  10, 18423   Przytuły, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 177 013, e-mail inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl, faks 862 177 013.
Adres strony internetowej (url): http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - nie.
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - tak.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: 4
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej

Data powstania: wtorek, 14 mar 2017 07:42
Data opublikowania: wtorek, 14 mar 2017 07:43
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 738 razy