BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 40349 - 2017 z dnia 2017-03-09 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 4028 w m. Wilamowo, gm. Przytuły – odcinek o długości 369,35m”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Treść zapytania:

1. Poz. 11, 12 i 13 przedmiaru robót: w opisie technicznym i na przekroju normalnym stopień przekruszenia C 90/3, w SST D.04.04.02b tylko C 50/30.

Prosimy o wskazanie stopnia przekruszenia kruszywa.

 

2. Poz. 19 przedmiaru robót: w opisie technicznym i przedmiarze robót stopień przekruszenia C 50/30 w SST D.05.01.04a tylko Cnr.

Prosimy o wskazanie stopnia przekruszenia kruszywa.

 

3. Poz. 19 przedmiaru robót: w opisie technicznym i przedmiarze robót kruszywo 0-31,5 C 50/30 w SST D.05.01.04a tylko 0-16 Cnr.

Prosimy o ujednolicenie wymagań dotyczących uziarnienia i stopnia przekruszenia kruszywa.

 

4. Prosimy o poprawienie powierzchni warstwy ścieralnej – poz. 17 przedmiaru robót. Naszym zdaniem jest zaniżona ponieważ nie doliczono odcinka w lok. 0+077,53 – 0+094,72 – 60,715m2.

 

Wyjaśnienie:

 

Ad. 1. Kruszywo użyte do robót wym. w poz. 11, 12, 13 przedmiaru robót winne być zgodne z opisanym w projekcie i przedmiarze robót, tj. C 90/3. Poprawione SST w załączeniu.

Ad. 2. Kruszywo użyte do robót wym. w poz. 19 przedmiaru robót winne być zgodne z opisanym w projekcie i przedmiarze robót, tj. 0-16 C50/30. Poprawione SST w załączeniu.

Ad. 3. Kruszywo użyte do robót wym. w poz. 20 przedmiaru robót winne być zgodne z opisanym w projekcie i przedmiarze robót, tj. 0-31,5 C 50/30. Poprawione SST w załączeniu.

Ad. 4. Poprawiono powierzchnię warstwy ścieralnej w poz. 17 przedmiaru robót i poz. 17 kosztorysu ofertowego. Poprawione: przedmiar robót i kosztorys ofertowy w załączeniu.

 

W związku z powyższym termin składania ofert nie uległ zmianie.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 20 mar 2017 12:32
Data opublikowania: poniedziałek, 20 mar 2017 12:37
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 878 razy