BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 43003 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. pod tytułem: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyjaśniam:

 

Treść zapytania:

1. Poz. 9, 10, i 11 przedmiaru robót i KO – prosimy o potwierdzenie, że należy użyć kruszywa C 90/3. W SST D.04.04.02b pkt. 1.3 C 50/30.

 

2. Poz. 15 przedmiaru robót i KO – prosimy o potwierdzenie, że grubość warstwy ścieralnej wynosi 3cm. W SST 05.03.05a pkt. 1.3 grubość 4cm.

 

3. Poz. 17 i 18 przedmiaru robót i KO – prosimy o potwierdzenie, że należy użyć kruszywa C 50/30. W SST D.05.01.04a pkt. 1.3 podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 Cnr natomiast w pkt. 2.2.3 tablica 1 – C 90/3.

 

Wyjaśnienie:

Ad. 1. Potwierdzam, że do wykonania robót wymienionych w pozycjach 9, 10, 11 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego należy użyć kruszywa 0-31,5 C90/3.

 

Ad. 2. Potwierdzam, że grubość warstwy ścieralnej (pozycja 15 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego) wynosi 3 cm.

 

Ad. 3. Potwierdzam, że do wykonania robót wymienionych w pozycjach 17 i 18 przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego należy użyć kruszywa 0-31,5 C50/30.

 

W związku z powyższym termin składania ofert nie uległ zmianie.

 

Data powstania: piątek, 24 mar 2017 09:41
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2017 09:42
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 745 razy