BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 43003 - 2017 z dnia 2017-03-14 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 185 w m. Supy, gm. Przytuły - odcinek o długości 408,77m”.

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: VIKBUD Robert Wierzbowski z siedzibą 07-410 Ostrołęka, ul. Powstańców 15 m. 8.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena

Punktacja przyznana w kryterium: okres gwarancji

Łączna punktacja

1

VIKBUD Robert Wierzbowski

07-410 Ostrołęka

Ul. Powstańców 15 m. 8

60

40

100

2

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

18-400 Łomża

Ul. Poligonowa 32

59,75

40

99,75

3

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4

56,05

40

96,05

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez Wykonawcę VIKBUD Robert Wierzbowski z siedzibą 07-410 Ostrołęka, ul. Powstańców 15 m. 8. spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Data powstania: czwartek, 13 kwi 2017 12:32
Data opublikowania: piątek, 14 kwi 2017 12:33
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 717 razy