BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w BZP nr 42391 - 2017 z dnia 2017-03-13 r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod tytułem „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 272 w m. Przytuły, gm. Przytuły - odcinek o długości 493,32 m”

Na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zawiadamia, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą 18-400 Łomża ul. Poligonowa 32.

 

L.p.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja przyznana w kryterium: cena

Punktacja przyznana w kryterium: okres gwarancji

Łączna punktacja

1

BIK-PROJEKT Sp. z o.o.

18-400 Łomża

Ul. Poligonowa 32

60

40

100

2

VIKBUD Robert Wierzbowski

07-410 Ostrołęka

Ul. Powstańców 15 m. 8

59,56

40

99,56

3

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

19-203 Grajewo ul. Robotnicza 4

57,13

60 miesięcy – 40 pkt.

97,13

 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza złożona przez Wykonawcę BIK-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą 18-400 Łomża ul. Poligonowa 32. spełniła wszystkie wymogi SIWZ oraz uzyskała największą liczbę punktów.

Data powstania: środa, 19 kwi 2017 15:00
Data opublikowania: środa, 19 kwi 2017 15:03
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 726 razy