BIP Gminy Przytuły

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500046287-N-2018 z dnia 02-03-2018 r.
Gmina Przytuły: Przebudowa drogi gminnej nr 104631B w m. Mieczki, gmina Przytuły
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Przytuły, Krajowy numer identyfikacyjny 45066998000000, ul. ul. Supska  10, 18423   Przytuły, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 177 013, e-mail inwestycje@przytuly.powiatlomzynski.pl, faks 862 177 013.
Adres strony internetowej (url): http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi gminnej nr 104631B w m. Mieczki, gmina Przytuły
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi gminnej Nr 104631B w m. Mieczki, gmina Przytuły” gm. Przytuły, pow. łomzynski, woj. podlaskie, na odcinku od skrzyzowania z droga powiatowa Nr 1920B do granicy zabudowy wsi Mieczki. Projektowany odcinek w/w drogi gminnej w opracowaniu podzielono na trzy trasy – trasa 1 - odcinek długosci 182,71 m, trasa 2 - odcinek długosci 59,13 m, trasa 3 - odcinek długosci 16,05 m. . Zakres planowanej inwestycji obejmuje: - wycinke drzew kolidujacych z projektowanym zakresem robót, - rozbiórke istniejacej nawierzchni brukowej, - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, - przebudowa istniejacych zjazdów na posesje i pola, - wykonanie poboczy, - oczyszczenie, odmulenie istniejących rowów drogowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 215067.49
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: VIKBUD Robert Wierzbowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powstańców 15m.8
Kod pocztowy: 17-410
Miejscowość: Ostrołęka
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 263107.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 263107.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 263290.07
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Data powstania: piątek, 2 mar 2018 13:44
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2018 13:47
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 492 razy