BIP Gminy Przytuły

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

2018/S 063-139371

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy Gmina Przytuły REGON:450669980 ul. Supska 10 Przytuły 18-423 Polska Osoba do kontaktów: Kamil Wiśniewski Tel.: +48 515494557 E-mail: przetargi@przytuly.powiatlomzynski.pl Faks: +48 862177003 Kod NUTS: PL842 Adresy internetowe: Główny adres: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/ Adres profilu nabywcy: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.przytuly.powiatlomzynski.pl/bip/ Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności Ogólne usługi publiczne

Sekcja II:Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa: Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Przytuły Numer referencyjny: GI.271.6.2018

II.1.2) Główny kod CPV 09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia Dostawy

II.1.4) Krótki opis: Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych (115 zestawów) w Gminie Przytuły. Łącznie 115 instalacji odnawialnych źródeł energii na 115 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i Programem funkcionalno-użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45332000 45320000 45310000 45300000 44112410 39370000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL842 Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Polska - Gmina Przytuły.

II.2.4) Opis zamówienia: Zamówienie obejmuje zakup i montaż kolektorów słonecznych (115 zestawów) w Gminie Przytuły. Łącznie 115 instalacji odnawialnych źródeł energii na 115 budynkach, zgodnie z przedmiarami robót i Programem funkcionalno-użytkowym (załącznik nr 7 do SIWZ). 1.1. Kolektory słoneczne do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych: a) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 76 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: • zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 76,9 %) - 2 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja, b) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 36 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: • zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 76,9 %) - 3 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 400 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja, c) instalacja kolektorów słonecznych próżniowych w ilości 3 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzi: • zestaw solarny, w skład którego wchodzą elementy: kolektor próżniowy rurowy typu HeatPipe (pow. całkowita apertury min. 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 76,9 %) - 4 płyty, wymiennik z dwiema wężownicami 500 l - 1 szt., konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów - 1 kpl., jedno- lub dwudrogowy zestaw pompowy, automatyka, instalacja, 1.2. W zakresie inwestycji należy przewidzieć montaż kolektorów na wyszczególnionych obiektach na konstrukcjach wsporczych przewidzianych przez producenta odpowiedniej do miejsca instalacji (na dachach, ścianach budynków). Konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów muszą być wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej lub jako elementy ocynkowane nie wymagające stosowania powłok malarskich w celu ich zabezpieczenia przez korozją.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów Koniec: 14/09/2018 Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: WND-RPPD.05.01.00-20-0383/17

II.2.14) Informacje dodatkowe Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20 000,00 PLN Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określone są w rozdziale XIV SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego Wykaz i krótki opis warunków: Nie dotyczy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: 1) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 800 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 800 000,00 PLN Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 800 000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych);

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; (na lub zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ), Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien przedłożyć wykaz wykonanych zamówień zrealizowanych z należytą starannością, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, potwierdzający, iż: — dostarczył w jednej dostawie co najmniej 50 kompletnych instalacji kolektorów słonecznych na budynkach lub minimum jedną instalację kolektorów słonecznych o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy: Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału Data: 08/05/2018 Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert Data: 08/05/2018 Czas lokalny: 10:00 Miejsce: Urząd Gminy Przytuły ul. Supska 10, 18-423 Przytuły - sala konferencyjna (1 piętro). Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe: 1)Podstawy wykluczenia: 1. Z postępowania wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 5 - 8 ustawy Pzp. 2)W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca składa (do oferty): 1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”) – na lub wg Załącznika nr 2 do SIWZ (instrukcja wypełnienia JEDZ na stronie internetowej www.uzp.gov.pl, zakładka Repozytorium wiedzy/Jednolity Europejski Dokument Zamówienia), 2. JEDZ dotyczący innych podmiotów, o którym mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy, 3. Dokumenty, w szczególności zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o których mowa w rozdz. XI pkt 2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy. 3) Zamawiający przewiduje możliwość stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej. 1. Środki ochrony prawnej, przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, a wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 2. Odwołanie – zgodnie z przepisami art. 180 - 198 ustawy. 3. Skarga do sądu – zgodnie z przepisami art. 198a – 198g ustawy. 4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a Warszawa 02-676 Polska Tel.: +48 224587801 E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800 Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 27/03/2018

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 mar 2018 21:29
Data opublikowania: piątek, 30 mar 2018 21:59
Opublikował(a): Andrzej Gwiazdowski
Zaakceptował(a): Andrzej Gwiazdowski
Artykuł był czytany: 860 razy